ALGEMENE VOORWAARDEN

van de Vennootschap onder Firma N.P.B. Groothandel VOF, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 3066337.

I. ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van N.P.B. Groothandel VOF (hierna “N.P.B.” genoemd) en tussen N.P.B. en een derde (hierna “klant” genoemd) gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan. Algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, behalve als toepassing daarvan schriftelijk is afgesproken.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn alleen geldig als die schriftelijk zijn afgesproken. Dan genieten zij voorrang op deze Algemene Voorwaarden.

II. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve als er een termijn in genoemd wordt en het aanbod binnen de termijn door de klant wordt aanvaard. Als de klant een vrijblijvend aanbod heeft aanvaard heeft N.P.B. toch het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van uitdrukkelijke acceptatie van de order door N.P.B. of op een andere in de bloemenhandel gehanteerde manier.
 3. Een aanbieding is eenmalig en geldt niet voor nabestellingen.

III. PRIJZEN

 1. De prijzen zijn franko huis klant.
 2. Kostprijsverhogende factoren waarmee N.P.B. geen rekening heeft gehouden en die in eerste instantie door N.P.B. worden betaald en/of die N.P.B. op basis van een wettelijke regeling aan de klant in rekening moet brengen, kunnen door N.P.B. aan de klant in rekening worden gebracht.

IV. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

 1. Levering door N.P.B. geschiedt op een met de klant overeengekomen manier en tijdstip, al dan niet in aanwezigheid van de klant.
 2. Door N.P.B. aangegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, behalve als partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Indien N.P.B. (gedeeltelijk) niet aan zijn verplichting zal kunnen voldoen, zal hij de klant hierover zo snel mogelijk inlichten. Indien N.P.B. niet de hele bestelde hoeveelheid kan leveren mag hij een gedeelte leveren of de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of in overleg met de klant andere gelijkwaardige of gelijksoortige producten leveren.
 4. N.P.B. heeft het recht bestellingen niet uit te voeren als de klant een vorige levering niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, als de klant een andere verplichting tegenover N.P.B. niet is nagekomen of, naar de mening van N.P.B, niet-betaling van de levering dreigt.
 5. Het risico gaat op de klant over op het moment dat de producten op de afgesproken locatie uit het door N.P.B. ingezette transportmiddel zijn geladen.
 6. Als de klant bestelde producten niet op de afgesproken tijd en plaats heeft aangenomen is hij in verzuim en is het risico van eventueel optredend kwaliteitsverlies voor de klant. N.P.B. zal de bestelde producten voor de klant ter beschikking houden en voor zijn rekening en risico opslaan.
 7. Als na het verstrijken van een beperkte bewaartermijn, die gelet op de productsoort redelijk geacht moet worden, geen afname door de klant heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten naar de mening van N.P.B. ingrijpen vereist om schade zoveel mogelijk te beperken, heeft N.P.B. het recht de betreffende producten aan derden te verkopen.
 8. Als de klant niet nakomt moet hij toch de volledige koopprijs betalen.
 9. N.P.B. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet leveren.

V. OVERMACHT

 1. N.P.B. kan in geval van overmacht de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden of de levering opschorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht vallen in ieder geval omstandigheden als staking, natuurrampen, epidemieën, terrorisme, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden zoals b.v. wegversperringen, wegwerkzaamheden of files, brand, overheidsmaatregelen of soortgelijke gebeurtenissen, ook indien dit alleen de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden betreft, zoals een leverancier van N.P.B. of een door N.P.B. ingeschakelde vervoerder.

VI. VERPAKKING

 1. De verpakking van de producten wordt door N.P.B. bepaald, behalve als partijen schriftelijk iets anders hebben afgesproken.
 2. Eenmalige verpakking kan in rekening worden gebracht en wordt niet teruggenomen.
 3. Meermalige verpakking (kartonnen dozen) moet de klant binnen een week na levering aan N.P.B. retourneren, ook als daarvoor statiegeld of een gebruiksvergoeding in rekening is gebracht, behalve als schriftelijk anders is afgesproken.
 4. Als retourzending niet op tijd gebeurt of, in geval van duurzaam verpakkingsmateriaal dat voor een langere termijn aan de klant in bruikleen is gegeven (b.v. fust), als dat niet binnen een alsnog door N.P.B. gestelde redelijke termijn plaatsvindt, heeft N.P.B. het recht om a) de kosten hiervan bij de klant in rekening te brengen en ook b) om de eventuele verder in verband hiermee door N.P.B. geleden schade, zoals extra huurkosten, op de klant te verhalen.
 5. Voor zover N.P.B. statiegeld in rekening brengt, wordt dit met de klant verrekend nadat het betreffende materiaal in correcte staat bij N.P.B. is teruggekomen.
 6. Bij beschadiging of verlies van meermalig en/of duurzaam verpakkingsmateriaal is de klant niet alleen verplicht aan N.P.B. de reparatie- of vervangingskosten te vergoeden, maar ook de eventuele verder in verband hiermee door N.P.B. geleden schade, zoals extra huurkosten.
 7. In geval van een geschil tussen N.P.B. en de klant over uitstaande hoeveelheden materiaal is de administratie van N.P.B. leidend.

VII. KLACHTEN

 1. Meldingen van klachten over zichtbare gebreken, waaronder aantal, maat of gewicht, moeten meteen na constatering, of in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van de producten, bij N.P.B. worden gemeld. Een telefonische melding moet binnen twee dagen na ontvangst van de producten door de klant schriftelijk worden bevestigd.
 2. Klachten over niet zichtbare gebreken moeten direct na constatering aan N.P.B. worden gemeld en, als de melding niet schriftelijk geschiedt, binnen 24 uur na de melding schriftelijk worden bevestigd.
 3. De klachten moeten tenminste het volgende inhouden:
  a. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek, ondersteund door bewijsmateriaal zoals foto’s of een deskundigenrapport;
  b. opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door de klant afgekeurde producten identiek zijn.
 4. N.P.B. Moet steeds in staat worden gesteld om de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen, tenzij N.P.B. schriftelijk heeft aangegeven van een onderzoek ter plaatse af te zien. De producten moeten in de originele verpakking ter beschikking worden gehouden.
 5. Klachten die slechts een deel van de afgeleverde producten betreffen kunnen niet leiden tot afkeuring van de gehele levering.
 6. Na het verstrijken van de termijnen genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt ervan uitgegaan dat de klant het geleverde respectievelijk de factuur heeft goedgekeurd en worden klachten niet meer door N.P.B. in behandeling genomen.
 7. Als een door de klant ingediende klacht ongegrond is, moet de klant de in verband met het onderzoek gemaakte kosten van N.P.B. aan N.P.B. vergoeden.

VIII. AANSPRAKELIJKHEID

 1. N.P.B. is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade, behalve en voor zover de klant bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van N.P.B.
 2. Gebreken aangaande eventuele fytosanitaire en/of andere eisen geven de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. N.P.B. is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winst-derving, stagnatieschade of andere gevolgschade van de klant. Mocht N.P.B. toch schade moeten vergoeden, dan is de aansprakelijkheid van N.P.B. uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, van het gedeelte van de levering waarop de schade betrekking heeft.
 4. Behalve als uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. N.P.B. wijst erop, dat de producten bij verkeerd gebruik, consumptie, contact en/of overgevoeligheid kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens en/of dier. Bovendien kunnen sommige producten door druppelen schade veroorzaken aan materialen die met het druppelvocht in aanraking komen. De klant heeft de verplichting deze waarschuwing aan zijn afnemers door te geven en vrijwaart N.P.B. tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot deze gevolgen.

IX. BETALING

 1. De klant mag betaling van de koopprijs niet opschorten of op de koopprijs enig bedrag in mindering brengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van N.P.B.
 2. De klant is in verzuim enkel door het verstrijken van de betalingstermijn.
 3. N.P.B. mag bij verzuim van de klant 1,5% rente op maandbasis in rekening brengen, of, als die hoger mocht zijn, de wettelijke rente, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening.
 4. Als naar het oordeel van N.P.B. betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, zijn de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten direct opeisbaar en voor rekening van de klant.

X. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle geleverde producten blijven eigendom van N.P.B. totdat de klant volledig heeft voldaan aan alle vorderingen die N.P.B. op de klant heeft of zal verkrijgen met betrekking tot door hem geleverde producten, waaronder vorderingen ter zake van het tekortschieten van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen.
 2. Zolang de eigendom niet is overgegaan mag de klant de geleverde producten niet verpanden of op andere wijze tot zekerheid geven. In geval derden op deze producten beslag (wensen te) leggen of deze op andere wijze wensen uit te winnen, dient de klant N.P.B. onmiddellijk hierover te informeren.
 3. Bij de uitoefening van de rechten van N.P.B. uit het eigendomsvoorbehoud zal de klant steeds op eerste verzoek en op eigen kosten zijn volledige medewerking verlenen. De klant is niet alleen aansprakelijk voor alle kosten die N.P.B. in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de acties die daarmee samenhangen moet ondernemen, maar ook voor alle directe en indirecte schade die N.P.B. lijdt.

XI. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. N.P.B. heeft het recht identificatiegegevens en gegevens omtrent betaling en het betaalgedrag van de klant ter beschikking te stellen aan Floridata, een samenwerkingsverband van groothandelaren in de sierteeltsector.
 2. De in lid 1 omschreven gegevens worden door Floridata verwerkt in een databank met als doel het verkrijgen van inzicht betreffende enerzijds de markten waarin de aangesloten groothandelaren hun sierteeltproducten afzetten en anderzijds het betaalgedrag van individuele kopers.
 3. De gegevens met betrekking tot de afzet van sierteeltproducten wordt verwerkt in geaggregeerde cijfers, waaruit geen persoonsgegevens kunnen worden afgeleid. Deze gegevens worden van tijd tot tijd door Floridata, al dan niet via derden, gepubliceerd.
 4. De gegevens omtrent het betaalgedrag van individuele klanten worden verwerkt ten behoeve van de inschatting van het debiteurrisico. Hieruit zijn eventueel persoonsgegevens af te leiden. De gegevens omtrent betaalgedrag worden door Floridata alleen op speciaal verzoek bekendgemaakt, voor zover dat verzoek komt van een groothandelaar die deelnemer is aan Floridata en strekt tot beperking van zijn eigen debiteurrisico.
 5. Indien bovenbedoelde activiteiten van Floridata te zijner tijd door een ander zullen worden uitgevoerd heeft N.P.B. het recht de bovenbedoelde gegevens aan deze ander ter beschikking te stellen, die met betrekking tot deze gegevens aan dezelfde restricties gebonden zal zijn als Floridata.

November 2014